W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Kategorie danych przetwarzanych:

Dane przekazane przez Ciebie w związku z aplikowaniem na stanowisko w Wealtharc sp. z o.o. lub w celu wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych w procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez WealthArc sp. z o.o. w przyszłości.

Administrator danych:

 Administratorem danych jest WealthArc sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Mokotowska 1/XII, 00-640 Warszawa

Cele przetwarzania:

1.  udział w procesie rekrutacyjnym ogłoszonym przez WealthArc sp. z o.o., jeżeli bierzesz udział w konkretniej rekrutacji

2.  umożliwienie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez WealthArc sp. z o.o. w przyszłości     

Podstawy prawne przetwarzania:

Ad. 1. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg zatrudnienia: podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą –  art. 6 ust. 1 b) RODO; inne dane udostępnione przez kandydata: zgoda – art. 6 ust. 1 a) RODO

Ad. 2. zgoda – art. 6 ust. 1 a) RODO

RODO - Rozporządzanie PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych;

prawo dostępu do danych;

prawo do ograniczenia przetwarzania;

prawo do sprostowania i uzupełnienia;

prawo do przeniesienia danych;

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, w każdym czasie;

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

Odbiorcy danych:

Administrator może powierzyć dane osobowe do przetwarzania podmiotom, które na jego zlecenie realizują usługi wspierające proces, w którym dane osobowe są przetwarzane, np. usługi IT, obsługa bazy danych, podmiot publikujący ogłoszenie.


Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich  danych osobowych:

Kto jest administratorem  Twoich danych osobowych?

Nazwa i siedziba: WealthArc sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Mokotowska 1/XII, 00-640 Warszawa

Formularz kontaktowy w sprawie przetwarzania danych: https://wealtharc.recruitee.com/v/gdpr/candidates/no-token/requests/change

W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe i jaka jest ich podstawa prawna?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane dla celów umożliwienia Tobie  wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko w WealthArc sp. z o.o., którego dotyczy Twoja aplikacja.

Jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na udział w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez WealthArc sp. z o.o. w przyszłości, dane będą przetwarzane również w tym celu.

Podstawa prawna przetwarzania została wskazana w tabeli.

Jaki jest okres przechowywania danych osobowych?

Dane przekazane w celu wzięcia udziału w konkretnym projekcie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres do zakończenia procesu rekrutacji, maksymalnie do 3 miesięcy od dokonania wyboru pracownika na wypadek, gdyby nie doszło do zawarcia umowy.

Jeżeli wyraziłeś/aś  zgodę na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji, wówczas dane te będą przetwarzane do cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż przez dwa lata.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom obsługującym bazę danych, podmiotom obsługującym zgłoszenia aplikacji, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora i w zakresie udzielonej zgody.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz uzyskania informacji o celach przetwarzania, czy kategoriach odnośnych danych osobowych, a także innych informacji zgodnie z art. 15 RODO, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Ponadto, możesz wnieść żądanie sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO, a także prawo żądania przeniesienia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i ich usunięcia. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych, np. przesyłając stosowny wniosek za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://wealtharc.recruitee.com/v/gdpr/candidates/no-token/requests/removal

Czy dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania spółce z grupy WealthArc z siedzibą w Szwajcarii (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Komisja Europejska stwierdziła w odniesieniu do tego kraju odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (decyzja Komisji z dnia  26 lipca 2000 r.). Odbiorca wdrożył odpowiednie i właściwe zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.

Czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej, jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w trakcie procesu rekrutacyjnego, dalszy udział w nim będzie niemożliwy.

Organ nadzoru

Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, numer telefonu: 22 531 03 00, adres e- mail: kancelaria@giodo.gov.pl. Kandydat ma prawo wnieść skargę do PUODO na WealthArc sp. z o.o. w każdym przypadku, w szczególności, jeżeli uważa, że WealthArc sp. z o.o.   przetwarza jego dane osobowe nieprawidłowo lub bezpodstawnie odmawia realizacji jego praw.

WealthArc sp. z o.o.   dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysoką ochronę danych osobowych Kandydatów oraz pomoc w realizacji ich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dlatego jeżeli doszło do zdarzenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych, które niepokoi Kandydata, prosimy o kontakt z wyznaczonym przez WealthArc sp. z o.o. Specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych, który udzieli wszelkiej pomocy i wyjaśnień, jak również sam podejmie działania wyjaśniające, jeżeli zajdzie taka potrzeba.